Leren zonder grenzen

Onze missie en visie 

Basisschool Cleijn Hasselt is een fijne school in Tilburg Oud Noord met een kleine 200 leerlingen, waar een positief pedagogisch klimaat centraal staat. Het onderwijs wordt vorm gegeven vanuit de visie Leren Zonder Grenzen, waarin unitonderwijs, internationalisering en ondernemerschap pijlers zijn voor ons onderwijs.
 

Een positief pedagogisch leef- en leerklimaat

Een positief pedagogisch klimaat is een voorwaarde om je als kind, ouder of collega veilig en fijn te voelen op school. Daarom hechten wij grote waarde aan de sociale veiligheid op onze school. De kernwaarden die centraal staan zijn plezier, respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Kinderen, ouders en teamleden werken samen actief aan het positieve pedagogisch klimaat vanuit de principes van SchoolWide Positive Behavior Support (SWPBS). Samen dragen we de verantwoordelijkheid van het op positieve manier met elkaar omgaan.


Leren Zonder Grenzen: unitonderwijs

Wij geloven dat kinderen baat hebben bij onderwijs dat vanuit hoge verwachtingen passend is bij hun onderwijsbehoefte. Dit is het uitgangspunt van ons unitonderwijs. Iedere unit bestaat uit castles, de thuisgroepen van de kinderen, die heterogeen samengesteld zijn. Kinderen krijgen onderwijs op het niveau dat op het betreffende leergebied bij hen past, samen met kinderen die daar ook aan toe zijn. Dit wordt dus bepaald vanuit onderwijsbehoefte, niet vanuit leeftijd. Hiermee creëren we voor ieder kind een zo optimaal mogelijke leeromgeving.


Leren Zonder Grenzen: ondernemerschap

Wij bereiden kinderen voor op een wereld waarvan wij nog niet weten hoe deze er over een aantal jaar uit zal gaan zien. Wat wij wel weten, is dat een ondernemende basishouding de deuren naar deze wereld opent. Wij leren kinderen vanaf jonge leeftijd hun eigen voorwaarden voor leren zo optimaal mogelijk te maken, zodat zij, passend bij hun eigen mogelijkheden, over hun eigen grenzen kunnen kijken. Zowel binnen als buiten school werken wij, samen met onze partners in de wijk, aan deze ondernemende basishouding. Dit doen onder andere thematisch met alle groepen in onze schoolbrede Schooladventures.
 

Leren Zonder Grenzen: internationalisering en wereldburgerschap

Het Nederlands is een belangrijke en prachtige taal en wij zien goede beheersing van de Nederlandse taal als basis van ons onderwijs. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen zich kunnen redden wanneer hun gesprekspartner de Nederlandse taal niet machtig is. Wij gebruiken de Engelse taal hierin als middel om tot wereldburgerschap te komen en over de grenzen van de eigen taal te kunnen handelen. Van leerjaar 1 tot en met 8 werken de leerlingen vakoverstijgend aan de Engelse taal met hun eigen leerkracht én een native speaker. We openen hiermee de deuren naar de wereld om hen heen en motiveren hen naar buiten te gaan.